Vitajte na našom webe

Ivan Klinec: Futurológia - veda o budúcnosti

  Futurológia je veda zaoberajúca sa štúdiom a skúmaním budúcnosti. Vytvára transdisciplinárny priestor umožňujúci konštruovanie alternatívnych scenárov možného budúceho vývoja spoločnosti a civilizácie. Umožňuje zároveň prekročenie obmedzení daných špecializáciou jednotlivých vedných odborov a integráciu poznatkov rôznych vedných odborov navzájom ako i ich rozšírenie o dimenzie umenia, kultúry, náboženstva, spirituality prip. iných pohľadov týkajúcich sa budúceho vývoja človeka, spoločnosti a civilizácie. Futurológia disponuje rozsiahlou metodológiou skúmania budúcnosti a možno ju považovať za high-tech spoločenských vied. Boom futurológie je spojený s nástupom civilizačnej transformácie a rastom nestability v spoločnosti i prehlbovaním sa civilizačnej krízy.

   Futurológia dnes zahŕňa štúdie budúcnosti, výskum budúcnosti, prognostiku, technologické a sociálne predvídanie, globálne modely, vytváranie alternatívnych scenárov, konštruovanie indikátorov budúceho vývoja. Medzi najvýznamnejších futurológov patria Toffler, Naisbitt, Masuda, Flechtheim, Fuller, Hendersonová, Glenn, Gordon, Kahn, Drucker, Bell, Coates, Beck, Marx-Hubbardová a ďalší, ktorí sú zároveň tvorcami množstva teoretických konceptov budúceho vývoja spoločnosti a civilizácie napr. postindustriálnej spoločnosti, informačnej spoločnosti, znalostnej spoločnosti, civilizácie Tretej vlny, Win-Win World, špirálovitej dynamiky, synergetiky, megatrendov, holistických prístupov atď.

   Najväčším futurologickým a zároveň spoločenskovedným projektom súčasnosti je The Millennium Project, projekt koordinovaný Americkou radou pre Univerzitu OSN, ktorého cieľom je mapovať a vyhodnocovať výzvy stojace pred civilizáciou na prahu 21.storočia. Súčasťou projektu je Svetová prognóza rozvoja vedy a technológie do roku 2025, scenáre vývoja ľudskej civilizácie do roku 3000, Index stavu budúcnosti či Problémy environmentálnej bezpečnosti. Na projekte participuje viac ako 1000 expertov z celého sveta vrátane 25 expertov zo Slovenska.

   Na Slovensku sa rozvojom futurológie zaoberá Futurologická spoločnosť na Slovensku založená v roku 1990.

Pojem futurológia ako i návrh jej konceptu vytvoril Karl Ossip Flechtheim na začiatku 40. rokov. Flechtheim navrhol futurológiu ako určitý transdisciplinárny priestor, v ktorom bude možné vytvárať rôzne alternatívne scenáre budúceho vývoja.

”Môžeme povedať, že teraz nadišla doba futurológie. Evolúcia archeológie, geológie, histórie, antropológie, ekonómie, sociológie pripravila pôdu pre vznik vedy o budúcnosti, futurológia musí pokračovať v niektorých integračných funkciách, ktoré predtým patrili filozofii a sociológii.”

(K. O. Flechtheim: History and Futurology. A. Hein. Meisenheim am Glan 1966)

”Futurológia nie je ani tak novou a špecialnou oblasťou poznania, ako skôr predstavuje novú syntézu rôzných údajov a môže byť chápaná jako projektovanie histórie do nového časového rámca.”

(K. O. Flechtheim: History and Futurology. A. Hein, Meisenheim am Glan 1966)

”Futurológia, ktorá je niečim viac ako utópiou, technokraciou alebo krízou riadenia, sa musí snažiť zlúčiť do novej jednoty prognostiku, plánovanie a filozofiu budúcnosti.”

(K. O. Flechtheim: Futurologie. Der Kampf um die Zukunft. Verlag Wissenschafte und Politik, Koln 1971)

Flechtheim naprojektoval futurológiu ako protiváhu ideológie.

”Ideológia je ospravedlňovaním existujúceho spoločenského poriadku. Futurológia naopak zdôrazňuje tvorivú funkciu radikálneho kriticizmu, zameraného proti status quo. Jej vízia budúceho sveta je vždy otvorená, mnohotvárna a rozporná, plná možností a cieľov.”

Pri vytváraní konceptu futurológie Flechtheim vychádzal z nasledovných postulátov:

”1. Svet je dynamický, mení sa vo svojich základných štruktúrach a produkuje nové.

2. Určité základné štruktúry zmien možno aspoň čiastočne poznať.

3. Smer a tempo zmien môže byť niekde v hrubých rysoch predvídané.

4. Taktiež rozporné prognózy a projekcie majú svoju cenu - môžu prispieť k objasneniu problémov a kríz a môžu byť aj čiastočne správne (špecifikácie týkajúce sa času, priestoru, skupiny atď. alebo stupňa pravdepodobnosti).

5. V tomto rámci spočíva sloboda voľby a možnosť realizácie.

6. Poznaním nutného, možného a žiadúceho sa utvára budúcnosť.”

(K. O. Flechtheim: Futurologie. Der Kampf um die Zukunft. Verlag Wissenschaft und Politik, Koln 1971)

Flechtheim definoval ciele futurológie ako riešenie súčasných problémov ľudstva.

”Futurológia musí vyriešiť päť naliehavých problémov, ktoré ohrozujú ľudstvo - musí prispieť k likvidácii vojen a k upevneniu mieru, k odstráneniu hladu a biedy a k stabilizácii počtu obyvateľstva, k odstráneniu vykorisťovania a útlaku a k demokratizácii štátu a spoločnosti, k skoncovaniu s devastáciou prírody a k zabezpečeniu ochrany prírody a človeka pred nim samotným, k odbúraniu odcudzenia a k vytvoreniu nového tvorivého človeka (homo humanus).”

(K . O. Flechtheim: Futurologie. Der Kampf um die Zukunft. Verlag Wissenschaft und Politik, Koln 1971)

”Naša civilizácia si musí vybrať medzi rozkladom a prežitím, čo závisí na výbere jedného, najoptimálnejšieho spôsobu konania z veľmi obmedzeného počtu variant konania. Nevyužívame súčasnosť pre kontrolu budúcnosti. Využívame predvídanie budúcnosti pre zdokonaľovanie a rozvíjanie súčasnej činnosti.”

(K. O. Flechtheim: History and Futurology, A. Hein. Meisenheim am Glan 1966)

Wendell Bell uvádza nasledovné ciele futurológie ako štúdií budúcnosti:

”1. Štúdium možných budúcnosti

2. Štúdium pravdepodobných budúcnosti

3. Štúdium podôb (images) budúcnosti

4. Štúdium znalostných základov štúdií budúcnosti

5. Štúdium etických základov štúdií budúcnosti

6. Interpretácia minulosti a orientácia súčasnosti

7. Integrácia znalostí a hodnôt pre navrhovanie spoločenskej akcie

8. Vzrastajúca demokratická participácia v spodobovaní a projektovaní budúcnosti

9. Komunikácia a obhajoba partikulárnych podôb budúcnosti."

(Wendell Bell: Foundations of Futures Studies. Human Science for a New Era. Volume 1. History, Purposes, and Knowledge. Transaction Publishers, New Brunswick, London 1997)

Metódy futurologického výskumu

 • Extrapolácia trendov

 • Vytváranie scenárov

 • Vytváranie vízií

 • Vytváranie stratégií

 • Historická analógia

 • Delfská metóda

 • Simulácia a počítačové modelovanie

 • Kríźovo-impaktová metóda

 • Teória hier

 • Teória chaosu

 • Globálne modely

 • Systémový prístup

 • Holistické prístupy

 • Environmentálny scanning

 • Násobné perspektívy

 • Kultúrne aspekty

 • Vytváranie prognóz

 • Obsahová analýza

 • Nerovnovážna termodynamika

Charakteristiky futurológie

 • Transdisciplinarita

 • Komplexita

 • Globalita

 • Normativita

 • Holizmus

 • Vedeckosť

 • Dynamika

 • Vizionárstvo

 • Participácia

Disciplíny futurológie

 • Future studies

 • Future research

 • Forecasting

 • Prospective

 • Futurology

 • Futuribles

 • Future analysis

 • Future fields

 • Prognostics

 • The science of the future

Novinky

Transhumanizmus

17.10.2008 15:57
  Čo je transhumanizmus      Transhumanizmus je futurologický a filozofický koncept, ktorý sa zaoberá vylepšovaním schopností človeka a možnosťami transformácie človeka prostredníctvom využitia moderných technológií.    Je to cesta myslenia o budúcnosti, ktorá je...
>>

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.